خدمات
زیر مجموعه ها
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 27213
 بازدید امروز : 216
 کل بازدید : 2186005
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 1/7188
بورسيه تحصيلي
اعطاي كمك هزينه تحصيلي به دانشجويان ممتاز:
 
اعطاي كمك هزينه تحصيلي به دانشجويان ممتاز مقاطع كارشناسي ارشد به جهت فراهم آوردن شرايط مطلوب براي ادامه تحصيل اين گروه از دانشجويان و همچنين به منظور تحقق اهداف صنعت نفت در زمينه تامين نيروي انساني متخصص مي باشد.
 
شرايط و ضوابط دانشجويان ممتاز مشمول اين دستور العمل :
الف ـ دريكي از دانشگاههاي دولتي بصورت تمام وقت روزانه كه از طريق آزمون سراسري در مقطع كارشناسي ارشد پذيرفته شده باشند ، تحصيل نمايد.
ب- در آزمون ورودي بين كليه شركت كنندگان در رشته تحصيلي مورد نظر جزء بيست در صد اول پذيرفته شدگان در سطح كشوري باشند.
ج ـ رشته تحصيلي دانشجو از رشته هاي مورد نياز صنعت نفت باشد .
د ـ به هيچ سازماني متعهد خدمت بعد ازتحصيلات نباشد.
ه ـ  دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد بايستي :
      • در هرنيمسال تحصيلي حداقل معدل 17 ويا رتبه اول تا سوم ( با حداقل معدل 15 براي مقطع كارشناسي ارشد ) را كسب نمايند.
تبصره : درمورد دانشجويان دانشگاههاي تهران ، صنعتي شريف ، امير كبير ، صنعتي اصفهان ، شيراز، علم وصنعت ايران وشهيد بهشتي ، رتبه هاي اول تا سوم مقطع كارشناسي ارشد ملاك بوده وشرط معدل اعمال نخواهد شد.
وـ دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد بايستي يكي از شرايط زير را نيز دارا باشند.
           • قبلا" در المپيادهاي دانشجويي جهاني شركت كرده باشند.
 
2- كمك هزينه تحصيلي :
به دانشجويان ممتاز كه داراي شرايط ذكر شده باشند در هرماه كمك هزينه تحصيلي معادل حقوق پايه جدول بدو استخدام همان سال در مقطع تحصيلي مربوطه پرداخت مي گردد.
 
3- مدت زمان پرداخت كمك هزينه تحصيلي :
حداكثر مدت زمان پرداخت كمك هزينه تحصيلي به شرح ذيل مي باشد :
ردبف مقطع تحصيلي حداكثر مدت زمان پرداخت كمك هزينه تحصيلي

1

كارشناسي ارشد

5 نيمسال

 
 
4- بررسي وتصويب درخواستها :
الف ـ عنوان رشته هاي موردنياز هر ساله از طرف شركت پيشنهاد و پس از تاييد مديرعامل شركت اصلي ذيربط اعلام و صرفا " به دانشجويان واجد شرايط اين قبيل رشته ها كمك هزينه پرداخت مي گردد.
ب ـ پذيرش ، بررسي  وتصويب درخواست متقاضيان واجد شرايط بر اساس رشته هاي تحصيلي جهت استفاده از كمك هزينه تحصيلي توسط مديريت اموراداري شركت اصلي  با رعايت مقررات موضوعه صورت مي پذيرد.
ج ـ واحد آموزش شركت اصلي مسئوليت اقدامات بعدي از جمله ايجاد ارتباط و هماهنگي با دانشگاهها ، نظارت بر پيشرفت تحصيلي و امور دانشجويان مزبور را به صورت مستمر عهده دار و با هماهنگي واحدهاي آموزشي ديگر شركتهاي اصلي ترتيبي اتخاذ مي نمايد كه هردانشجو صرفا" با يكي از شركتهاي تابعه در ارتباط بوده و از مزاياي طرح بهره مند شود .
توجه : رشته هاي مورد نياز در سال 1388
1-مهندسي شيمي‌‌:(كاتاليست، ترموسنتيك، طراحي فرآيندها، فرايندهاي جداسازي،انرژي و محيط زيست، نانو، ترموديناميك وسينتيك، پديده هاي انتقال،شبيه سازي وكنترل فرآيند) - تعداد نفرات مورد نياز : 20 نفر
2- مهندسي مكانيك(طراحي كاربردي،تبديل انرژي، سيستمهاي انرژي) - تعداد نفرات مورد نياز : 7 نفر
5- كارآموزي / كارورزي
هريك از شركتهاي اصلي مي توانند دانشجوي پذيرفته شده را به يكي از واحدهاي تابعه جهت كارآموزي كارورزي معرفي نمايند. دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد از طريق كارورزي پروژه هاي صنعت نفت با كار در واحدهاي آموزشي و پژوهشي كارورزي خواهند نمود . شركتهاي ذيربط در مقابل كارورزي دانشجويان حق الزحمه كارورزي ( بصورت ساعاتي ) علاوه بر كمك هزينه تحصيلي به ازاء هر ساعت كار 5%  درصد مبلغ كمك هزينه تحصيلي ماهانه پرداخت نمايند.

6- استخدام
الف – شركتها در صورت نياز مي توانند دانشجويان مشمول اين دستورالعمل را با رعايت حفظ كيفيت تحصيلي و شرايط ممتازي تا پايان تحصيلات ، با كسب حداقل معدل كل براي مقطع كارشناسي ارشد و يا رتبه هاي  اول تا سوم در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاههاي مندرج در تبصره جزء « د» مستقيما" به مصاحبه دعوت و در صورت قبولي و انجام مراحل طب صنعتي و گزينش جذب نمايند و از امتيازات ويژه مندرج در بند « ب » مصوبه شماره  1350  مورخ 7/8/87  هيئت مديره شركت ملي نفت برخوردار خواهند شد .

7- تعهد :
دانشجويان با سپردن تعهد دونفراز كارمندان رسمي دولت متعهد مي گردند كه به ميزان مدتي كه از شركت كمك هزينه دريافت داشته اند ، درمحلي كه شركت تعيين مي نمايد خدمت كنند. درصورت انصراف ازاين تعهدات كليه هزينه هايي كه شركت در طول تحصيل براي دانشجو متقبل شده است از ضامن اخذ خواهد شد . تعيين ميزان بدهي از طرف شركت اصلي ذيربط قطعي است .
تبصره 1: در صورتي كه دانشجو در حين تحصيل و يا انجام خدمت نظام و يا حين كار فوت نمايد تعهد ضامن ملغي مي گردد.
تبصره 2 : درصورت اعلام عدم نياز شركت به خدمات دانشجو پس از فارغ التحصيلي و حداكثر سه ماه پس از تعيين وضعيت نظام وظيفه شركت ذيربط نسبت به لغو تعهد اقدام خواهد نمود .
 
8- ساير موارد :
الف ـ دانشجويان موظفند مدارك مورد نياز  و همچنين در پايان هر نيمسال تحصيلي گواهي مربوط به ممتاز بودن     شرايط مندرج در جزء « د »  اين مصوبه را از دانشگاه / دانشكده مربوطه اخذ و به اداره آموزش شركت ذيربط تحويل نمايند.
ب ـ چنانچه دانشجويي بيش از دو نيمسال تحصيلي واجد شرايط دريافت كمك هزينه نگردد از شمار دانشجويان مشمول اين دستور العمل خارج مي گردد.
ج ـ كمك هزينه تحصيلي دانشجوياني كه به هردليل ترك تحصيل نموده و يا ازدانشگاه اخراج گردند قطع و كمك هزينه هاي پرداختي عينا" از دانشجو و يا ضامن دريافت خواهد شد .
 
نحوه اعطا كمك هزينه (مراحل دريافت كمك هزينه تحصيلي )
1-پس از مراجعه دانشجو بر اساس درخواست وي نامبرده به طب صنعتي و گزينش توسط تامين نيروي انساني معرفي ميگردد.
2-همزمان با ارسال تاييديه گزينش و طب صنعتي پرونه براي وي در آموزش مركزي تشكيل ميگردد.
3-پس از تاييد رئيس محترم آموزش و امضاي حكم تحصيلي شروع بورسيه تحصيلي دانشجو اعلام ميگردد.
4-پس از شروع بورس تحصيلي دانشجو به كارورزي به واحدهاي تابعه شركت در هفته دو الي سه روز اعزام ميگردد تا تلفيقي از دروس تئوري و عملي را داشته باشد.
5-در طول تحصيل دروس تحصيلي دانشجو به جهت پرداخت كمك هزينه ،طي مكاتبه با دانشگاهها كنترل و بررسي ميگردد.
6-پروژ ه هاي دانشجويي در تحت كنترل واحد پژوهش مورد بررسي قرار ميگيرد.
7-دانشجويان پس از فراغت از تحصيل براي امريه نظام وظيفه به تأمين نيرو معرفي مي گردند.
8-پس از پايان سربازي جهت كاريابي به تامين معرفي ميگردند.
9-در نهايت پس از كاريابي دانشجويان مستعد به خدمت وزارت نفت در ميايند.
10-ضمنا نامبردگان در سيستم جامع وزارت نفت با مشخصات كامل تحصيلي آموزشي و مالي در طول تحصيل ثبت ميگردند.
 
مرخصي تحصيلي كاركنان رسمي (ايثارگران)
 
-اين گروه از كاركنان از كاركنان رسمي وزارت نفت (پالايش و پخش) ميباشند كه از گروه جانبازان،
خانواده هاي شهدا ،بسيجيان فعال و رزمندگان ميباشند.
2-اين گروه از كاركنان پس از قبولي در آزمونهاي ورودي دانشگاهها ،طي درخواستي از آموزش شركت مربوطه ،ضمن موافقت رئيس واحد مربوطه ،در خواست خود را به آموزش مركزي ارسال مينمايند.
3-آموزش مركزي ضمن ارسال درخواست نامبرده به برنامه ريزي نيروي انساني جهت تاييد سمت هاي سازماني پس از فارغ التحصيلي، مكاتبات لازم را انجام ميدهد.
4-پس از تاييد برنامه ريزي نيروي انساني متقاضي ضمن تكميل و تاييد فرم درخواست كه ميبايستي به تاييد روسا تا سطح مدير عامل برسد مي تواند از مرخصي پاره وقت و تمام وقت تا پايان تحصيلات استفاده نمايد.
5-پيشرفت تحصيلي دانشجو تا پايان تحصيلات در كنترل آموزش مركزي ميباشد.
6- كليه مكاتبات و امور اداري دانشجو توسط آموزش مركزي انجام ميپذيرد.


دوره هاي آموزشي بلند مدت منتهي به مدرك تحصيلي

1-آموزش مركزي بر اساس نياز سازمان به تربيت افراد متخصص دوره هاي آموزشي بلند مدت را كه منتهي به مدرك ميگردد ،برگزار مينمايد.
2-اين دوره ها قبلا توسط معاونت محترم وزارت نفت در منابع انساني و هيئت مديره نفت تصويب گرديده است.
3-آموزش مركزي پس از بررسي و تشكيل كميته كه شامل كارشناسان آموزش مركزي و برنامه ريزي نيروي انساني ميباشد.به تدوين آيين نامه مربوطه ميپردازد.
4-اعلام فراخوان در سطح پالايش وپخش جهت جذب درخواست متقاضيان بر اساس آيين نامه.
5-برگزاري آزمون جهت جذب افراد مناسب.
6-اعلام اسامي به واحدها و ترخيص افراد جهت شركت در دوره .
7-انجام مكاتبات اداري و اعلام احكام تحصيلي.
8-انجام مكاتبات با دانشگاههاي طرف قرار داد.
9-كنترل پيشرفت تحصيلي دانشجو در طول تحصيل و نظارت بر حسن انجام دوره .
10-مكاتبات پس از پايان دوره جهت تعديل مدرك .
تلفن تماس : 61626920-021